ګودر

2020-09-21

 

لاړه تر ګودر شم وچه خوله بیرته راوګرځم
بله لار مې نه وی په دې پله بیرته راوګرځم

ستا زیارت ته راشمه حسرت په ګوګل یوسمه
زړه مې سوځولی په شغله بیرته راوګرځم

څومره د سړو سړو مخونو آيينه شومه
مخ چي رانه واوړي په كنگله بيرته راوگرځم

چيرته د داړونكي ځناور مخې ته ورنشم
تا نه چې رادرومم په ځنكله بيرته راوگرځم

تاو رانه پوړنۍ شي په غاړه غرغرې په شان 
جګه مې نیولې ستا شمله بیرته راوګرځم

17.12.12