قسم

2020-09-21

 «ستا دې قسم وی چې په دغه لار مدام راځه»

ستا به سلام ته یم ولاړه، هر ماښام راځه

ستا دې قسم وی چې دې حُسن رانه مه سپموه
لږ مې د تږي زړه لپاره په خرام راځه

 ستا دې قسم وی نور د ژبې پرهر مه راکوه
د مینې جنګ ته لږ دا توره په نیام راځه

ستا دې قسم وی مساپر ذهن مې مه ځوروه
چې درته راشمه یواځې په سلام راځه

ستا دې قسم وی زیږ خاطر دې له ما نه کړې خپه
لږ چې راګورې نور په هیله او اکرام راځه

ستا دې قسم وی  دې کوڅه کې ستا لیدو ته مې زړه
غلچک نظر ته کړي ترپکې، په پیغام راځه

د ۲۰۱۳ کال د جون د میاشتې شپږمه