د ښاغلي حفیظ همیم شعرونه

د ښاغلي حفیظ همیم شعرونه