غزل

2021-04-27

خپل زړه څخه سوال کوم زه ولې بې دليله؟

ځان سره جنجال کوم زه ولې بې دليله ؟

 

ولې د خپل زړه د داغ توهين کوم تر اوسه

ذکر ستا د خال کوم زه ولې بې دليله ؟

 

تاته انتظار، بيا نهيلي، بيا خپګانونه 

دا ټول کال په کال کوم زه ولې بې دليله؟

 

ولې راته نه ښکاري دا لوی لوی دېوالونه

تمه د وصال کوم زه ولې بې دليله؟ 

 

ستا ښايست خو هسې هم زما په برخه نه شو نو

غم يې د زوال کوم زه ولې بې دليله؟

 

وایم بس که نن وي که سبا هميمه در به شم

دغسې يو خيال کوم زه ولې بې دليله؟

 

د سلواغې ۲۳مه، ۱۳۹۷ کال، کابل