غزل

2021-04-27

وخت يې دی اوس چې يوه ناره وکړم خو نه يې کوم

تا پسې منډه دوباره وکړم خو نه يې کوم

 

دليل يې نشته، مګر زه پر دې پوهېږمه چې 

څنګه د خپل زړګي چاره وکړم خو نه يې کوم

 

محفل اوس جوړ شو، ته هم راغلې، مصلحت هم دا دی

چې لږ نور کېنم، ننداره وکړم خو نه يې کوم

 

چې څوک پوه نه شي، بايد درکړم په غزل کې پيغام

د خپل احساس مظاهره وکړم خو نه يې کوم

 

دا خو د مينې غوندې نه دی، ستا په تګ هميمه

کېدای شي وير ښه په ښکاره وکړم خو نه يې کوم

 

د سلواغې ۱۵ مه، ۱۳۹۶ کال، کابل