غزل

2021-04-27

ما ناز وکړ او تا بې پروايي وکړه بس خلاص

همداسې مو شروع د جدايي وکړه بس خلاص

 

چا وې د زندګي نظم په څه شي خرابېږي؟ 

ما وې لري له ملکه اشنايي وکړه بس خلاص

 

له ماسره يې زړه دومره تنګ شوی، نژدې ومري

ما پرېږده، نن مې غم د تنهايي وکړه بس خلاص

 

ته خوند اخلې چې زه یم منتظر درته همداسې 

خو نن راته خبره نهايي وکړه بس خلاص 

 

نه ما غوښتل نه تا چې دا کيسه به ترې جوړېږي 

ستا بېړه وه او ما وارخطايي وکړه بس خلاص 

 

هميمه زما ځواب ته منتظر مه پاتې کېږه

یو غږ راباندې هسې هوايي وکړه بس خلاص 

د مرغومي ۳مه، ۱۳۹۷ کال، کابل