غزل

2021-04-27

په محفل کې به خبره، د خپل زړه را باندې وکړې 

لېونتوبه دا دې زور دی، نور به څه را باندې وکړې؟

 

چې ته نه راځې نو ماته، وايه مه چې صبر وکړه 

که تر اوسه مې کاوه اوس به يې ښه راباندې وکړې

 

څومره ژر احساساتي شم، څومره ژر ژر غوسه کېږم

بويه رحم پر ځان وکړم، که غږ ته را باندې وکړې

 

ته هم وايې چې له خپله عمره مخکې زړه شوې 

که ما ووينې هم شک به د زاړه را باندې وکړې

 

ته چې لري شې رژېږم، په قسم که بل رقم وي

رانژدې چې شي تاثير لکه اوبه را باندې وکړې

 

هغه رنګ اغوستی نه شم، ځوروي مې، چې ستا خوښ و

نه نور سپين کالي هميمه، نه به سره را باندې وکړې

د مرغومي ۱۹مه، ۱۳۹۷ کال، کابل