غزل

2021-04-27

چې مرغلره غوندې ورکه دريابونو کې ده 

هغه نجلۍ مې لا تر اوسه په خوبونو کې ده

 

المارۍ ډکه ده خو ټول په سياست راڅرخي

د عشق خبره په دوو دريو کتابونو کې ده 

 

که ستا د لاس نه وي، د ګل هم نه ده دا خوشبويي

 چې زما په جيب کې وچو شويو ګلابونو کې ده

 

زر سببونو کړم تباه زه، نور يې څه کوې خو

هغه هم ډله ددې زرو سببونو کې ده 

 

داسې څه نشته چې دې سترګو کې يې نه وينمه

زما دنيا دې دېواله پورې قابونو کې ده

 

هميمه، لاره مې د ژوند پکې پيدا نه کړله

ستونزه په ما کې ده، که ستونزه مذهبونو کې ده؟

د لړم ۳۰مه، ۱۳۹۸ کال، کابل