غزل

2021-04-27

زړه خورمه، تاوان کوم، پوهېږم چې ښه نه کړم

ظلم پر خپل ځان کوم، پوهېږم چې ښه نه کړم

 

لیکې پر اوبو را باسم، بيرته غواړم ته راشې 

دا څنګه ارمان کوم؟ پوهېږم چې ښه نه کړم

 

ته هم مجبورۍ لرې او زه هم در معلوم يمه 

هسې بد ګمان کوم، پوهېږم چې ښه نه کړم

 

تا نه چې د زړه راټولولو بندوبست کوم 

ستا د مرګ اعلان کوم، پوهېږم چې ښه نه کړم

 

ستا خبره سمه ده، چې هېڅ نه بدلوي، مګر 

غم کوم، خپګان کوم، پوهېږم چې ښه نه کړم

 

تاته انتظار، ته وا په شنه اسمان هميمه 

هيله د باران کوم، پوهېږم چې ښه نه کړم

د سلواغې ۹مه، ۱۳۹۷ کال