غزل

2021-04-27

ستا د بيا ليدو لپاره سا سپموم ژوند کوم

ژوند راته حيران دی چې دا زه څه رقم ژوند کوم

 

شک مې شي په مينه چې به موږ ګني تمثيل کاوه

بېل شوو، خو ته هم ژوندۍ يې، دا دی زه هم ژوند کوم

 

ورک کړم ماديت د مهالوېش وړو خانو کې زه

هره ورځ له خپلې برخې څو وارې کم ژوند کوم

 

ډېر کارونه شته چې بايد پرې يې ږدم که ته راغلې

نيت مې دی چې بيا به د سړي غوندې سم ژوند کوم

 

نه دومره خراب يم لکه خپله حافظه، او نه 

ستا د لنډو زلفو په څېر اوس منظم ژوند کوم 

 

هغې بې وفا باندې نو اوس هميمه څه وکړم

بس خپلو جذبو ته ټيټې سترګې کسم ژوند کوم

د لېندۍ ۱۴مه، ۱۳۹۷ کال، کابل