غزل

2020-09-21

هيڅوك نه غواړي چې ښكلي پرېشان شي
بس له لرې ورته وګوري روان شي


دا چې هره ورځ وركيږي دلته زړونه
هسې نه چې ټول په تا باندې تاوان شي


زړه مې ستا ډېرو بې ورو داسې نرى كړ
چې رقيب شړې نو هم زما ارمان شي


په وړه خوله چې كوې لويه خبره
دا ستا غشى ولې لوى تر دې كمان شي


د دروېش خاورې وجود به هم سره زر شي
كه دې شونډو ته نږدې لكه پېزوان شي