د مدينې وخواته

2020-09-21

د مدينې وخواته  ځي او تر مطلبه رسي

پر دغه ل ر  باندي مومن تر خپله ربه رسي

 

هر یو تاوان چي رارسېږي، ړي له خپله لاسه

خو ما ته  ګټه  همېشه  ستا له  سوبه  رسي

 

تر هغو پښو لاندي مي زړهً لکه تڼه که مات شه

چی ستا  د ميني  په  سفر  کي تر عربه  رسي

 

په سپينو ستورو ئي بدل ښي د زړه تور  داغونه

کله  چي  ستا  روښانه  نوم  د چا تر  لبه  رسي

 

دا وېره نشته چي لمن به شي خالي د دروېش

ستا پېرزوينه داسي ده چي همېشه*به رسي