غزل

2020-09-21

زړه مـــي درد کو ي له زړه ورپسې ژاړم

د ښمنا ن چي مي و ي مړه ورپسې ژاړم

 

ما د يـــار دغــه غوښتنــه هم پرځای کړه

نه ئې نوم اخـــلـــم او نــه ورپــــسې ژاړم

 

بېلتانه د ي د هر چا په غم شريـــک کړم

يار د بل درومـــــي او زه ورپــــسې ژاړم

 

چي تر څو مي وي دا ژبه يــــــــــادوم ئـــې

چي تر څو لرم لــېــــمـــه ور پـــســـې ژاړم  

 

مخ او زلفـي ئــې پــه ياد راځي دروېـشه

پـــــــه رڼــــــا او پـــــه تياره ورپسې ژاړم