غزل

2020-09-21

بدن ته نه رسېږي دغه تاوان زړه ته رسي
كږه خبره د سم غشي په شان زړه ته رسي

په كوم طرف باندې روان شم په دې نه پوهېږم
ګوره چې كومه يوه لار د جانان زړه ته رسي

څه په اسانه رقيب درشي ستا تر كوره پورې
څه په اسانه دا مختور د جهان زړه ته رسي

ستا د كږو وروځو په باب دومره ويلاى شم زه
چې هر تېره غشى د دغه كمان زړه ته رسي

پر سپوږمۍ باندې خو يې ولګاوه پل دروېشه!
ګوره چې كله به انسان د انسان زړه ته رسي؟