غزل

2020-09-21

رقيب دا دومره لوی انعام وانه خــــــلي

يـــــار د هـــغه د خــــلې ســــــلام وانـــه خلي

 

هرڅه مولوټ شول،اوس اسمان ته ګورو

څوک مو له سره   دغه  با م   وانــــه خــلــــي

 

خپل سر په   دې    ژغورمه ستا له توري

دا ونـــــه هـــم درپســــــې ګا م و انــه خلي

 

د دروېش زړه به بيا رڼا ونـــــه کــــړي

دغه ډېوه که يار پــه پام وانــــه خــــــــلي