غزل

2020-09-21

دښمن په زوره نــــنــــووت پـــه کــــــور د پښتا نه

خـــــو دغـــــه کــــار یـــې هــــم وکــړ زور دپښتا نه

 

څـــالاکــه دښـــمــنـا ن چي یې سر وړي هغه مها ل

مشغــو ل لکه ماشو م کړي په څه ورور د پښتانه

 

دســــتـــي د پـــښـــتــــانـــــه پــــه ولـــګـوي غاښ

چي هـــر يـــخـــزڼی مار تود شي په اور د پښتا نه

 

و يړيا به یې هم در کړي که ئې زړه وي ستا په کار

خو سر په هــــر حــــالــــت کي دی په پور د پښتا نه

 

دروېش ور پسي ټــــول عـــمــــر اخـــسـتی ؤ څراغ

خو چرته یې هم ونه ليد غــمـخـور د پـــښــتـــا نــــه