غزل

2020-09-21

بار خو،ز نه ،اوربل،ستر ګي اولب نه هېر وم

دروېشـــــه نغــــــــمـــــــتونه به درب نه هېرومــه

 

له يــــــاده به ونه بــــاسمــــــــه څوکي د بــــڼــــــــو

د خــــــپـــــل زړه د ژور زخـــــم سبب   نه  هېــروم

 

له ياره خله ونه غواړم او بیــــــــر ته شم راستون

خـــــــو دا ځـــــل به خـــبــره د مــــــطلــــب نه هېروم

 

مات نه شوم د مودو مودو هجـــــــــــران و ته اشنا

ستا رنګ دی رانه هېر خو ستا طلـــــــب نه هیروم

 

په وصل کي درويشه لرم ویره د فـــــــــــــــــــــــراق

د رحم په وخت هم د خدای غضب نه هېــــــــــــــروم