غزل

2020-09-21

ډېر سره لرې يو موږ ډېر سره نږدې كړې خدايه
زما په اوښكو د جانان سترګې لندې كړې خدايه

زړه د هر ښكلي د هغه د مخ په شانې سپين كړې
د ښيښو شاته دغه كاڼي هم ښيښې كړې خدايه

په خپلو اوښكو بېرته و وينځو رانجه د سترګو
زموږ په هره ښادۍ غم ولې پسې كړې خدايه

چې يبلې پښې ځي له وطنه، د هغو لپاره
د ګل تر پاڼو د اغزو څوكې پستې كړې خدايه

چې د دروېش د زړه تركاڼي پورې ورې وزي
د بڼو څوكې دې د يار څومره تېرې كړې خدايه