غزل

2020-09-21

پــــه تــــــيــاره کــــــي د اوربـل ګورم لګيا يم

د خـــپـــــل ورک زړ ګوټي غل ګورم لګيا يم

 

ستا د لاري ګرځ مي پـروت د ی پــه لېمو کي

په دې خاوره کي ستـــا پــــل ګـــورم لګيا ګو

 

ولي توري اوښکي نه څـــڅـــو ئ ســـتـــر ګو

زه چــــي يــــار لـــره کـــجـــل ګـــورم لګيا يم

 

شــــايـد وخت دی د زوال سيوری هم نشته

زه د هــــــر د یـــــوال بــــغـــل ګورم لګیا یم

 

هــــــــر يـــــو غــم وائــي چي ما درسره بوزه

چي دروېــــــــش د لاري مــــل ګورم لګيا يم