غزل

2020-09-21

دښمن په زوره ننوت په كور د پښتانه
خو دغه كار يې هم وكړ په زور د پښتانه

چالاكه دښمنان چې يې سر وړي، هغه مهال
مشغول لكه ماشوم كړي په څه ورور د پښتانه

دستي د پښتانه په وجود ولګوي غاښ
چې هر يخزڼى مار تود شي په اور د پښتانه

وړيا به يې هم دركړي كه يې زړه وي ستا په كار
خو سر په هر حالت كې دى په پور د پښتانه

دروېش ورپسې ټول عمر اخيستى و څراغ
خو چرته يې هم و نه ليد غمخور د پښتانه