غزل

2020-09-21

سر چې کوټې نو  ودستــــار ته تـــــاوان مـــــه رســــــوه
ددښــــمنـــانـــــو و وقار تــــــه تــــــاوان مـــــــه رســـــــوه
 
دانســـــــا نـــــــانـــــو دښمــــــن دغـــه دی، ما وپیژانده
وماته وائي چې  ومـــــارتــــــه تــــــاوان مـــــــه رســـــــوه
 
خلک پر دغه  زینه بانــــــدې و جنــــــت تــــــه خـــــیــــژي
څــــــوک دې خـــــطـــــا نه باسي،دار ته تاوان مه رسوه
 
اغـــــزي به پــــــڅ شــــي او ګلونه به شي مړاوي غوندې
نقــــــاب راخـــــــور نـــــــه کړئ ،بهار ته تاوان مه رسوی
 
کیدای شي دابه هم یــــــو وخـــــت  دیو ه ښکلي زړه وء
« درویـــــشه » کاڼــــــي دکهســــــــار ته تاوان مه رسوه
۹/اپریل / ۲۰۰۱