غزل

2020-09-21

زياتي چاره د دغه څيري پېراهن په کــــــــــــــــــــار ده

توره کار نه کوي په دې وخت کي موستن په کار ده

 

آسمانه پاس پر مځکه با ندي همدغــســـــــي څرخه

زموږ اڼلو ته تر اوسه لا مـــېـــچـــــن په کــــــــــار ده

 

چي ستا خېرات پکي تر خپلي موره ورســــــــــوي

دی بې لباسه دا یتیم ، دده لمن په کـــــــــــــــاردی

 

رقیبه ستا دپاره مرګ له خدایه نه غواړومــــــــوږ

تا لره سروکال خواری دځنکندن په کـــــــــــــار ده

 

درویشه خلک به هرڅه کوی خو موږ پخـپـــلـــــه

نه تیغ لرو اونه مو غاړه ددښمن په کـــــــــــــارده