د ښاغلي صديق کاوون توفاني شعرونه

د ښاغلي صديق کاوون توفاني شعرونه

دوطن بوی

له بیدیا نه راجګیــــــــــــږې دچمن بوی

دګـــــــل مخـــــــــــو پسرلیو، دبدن بوی

ما دسوې زړه کړکۍ کړه ورته خلا صه

چـــــاپـــــه زلفو کې راوړی دوطن بوی