شنه وږمه

2020-09-21

هغه ورځ چې ستا په مینه کې آباد شوم
د خپل ځان له بنده ووتم آزاد شوم

ته لیلا شوې ما وطن په ډاګ کې وکړ
ته جذبه  د بېستون شوې زه فرهاد شوم

ته چې شور شوې زه خاموشه زمزمه شوم
ته چې غلې شوې ، زه چیغه شوم فریاد شوم

خپلو پښونه مې د عقل زنځیر مات کړ
شنه وږمه  د سرو ګلونو د هېواد شوم

د دونیا له سترګو خاوره ستا  د پښو وم
ستا په سترګو کې بڅرکی د ایجاد شوم

زه له خپله ځانه تش شوم تانه ډک شوم
ستا له عشقه هم مرید شوم هم مراد شوم