نیمګړي شعـر

2020-09-21

یو بله شـــپـــــه مـــي پریده
یار تــــلــــو تـــــه تیار نه یم
اوږده لاره مـــي ده مخ کي
دریــــــدو تــــه وزګار نه یم
 لامي زړه له عشقه ډک دي
لامــــــي سر یاغي له شوره
لامـــــــــــــي سأ دمیني تږي
لامـــــــــي وینه سره له اوره
لامــي سترګي مړي نه دي
د ښـــــــګـــــــلا له تما شا نه
لامي شونډي ستړي نه دي
د ګــــــــــــلـــــــمـخو له ثنا نه 
لا د هـــــیـــلو په باغچه مي
بـــــــهــــــــار نه دي راختلي
لا د ســــــوي آرمان ګل مي
چـــــــاتــه نه دي خندیدلي
له زخمي ستوني مي خیژي
لا د مـــیـــنــــــي فــــــریـادونه
پــه ســنـــــــدرو کي مي ناڅي
لا د هـــــڅــــو امـــــــــیـــدونه
لا د ژوند نیمګړي شعرمي
ســـــــرتــــــه نـــــه دي رسولي
لا د درد د مـــیــــــــو جـام مي
پــــــــــــه ســـــــر نه دي اړولي
پــــــه دردونـــو کي مي بریده
پـــــه سوزونو کي مي پریده
کـــــــــه لایـــــق د خوښي نه یم
په غمونو کي کي مي پریده
 زه لا تـــــــږي د اغـــــــــــاز یم
تــــــه مي بولي سر انجام ته
زه لـــــــــه یون سر عادت یم
تـــــه مـــــــــي هڅوي آرام ته
زه څـــــپـــه د ویښه دریاب یم
ته مي وړي د خوب ساحل ته
زه لا ده کــــي رویــــــږدي نه یم
تـــــه مــــــي لـــیږي هغه بل ته
یــــــو ه بـــلـــه شپه مي پریده
نــــن د تـــــګ پــه تلوار نه یم
تـــــر ســـهــــار پـــاتــــي کیږم
یـــاره تـــلـــو تــــه تــیـار نه یم