دسکروټو ښار

2020-09-21

نن یې بیا خونړې خال په رخسار کیښود

په جلوه کې یې ښایست په ګلزار کیښود

عشقه،وړ یې په رښتیا دسلطنت شه

دزړه تخت مې دسکروټو په ښار کیښود

له جنته دې در تیر شومه زاهده

نن مې سرپه دروازه کې دیار کیښود

په تندې مې دسجدې داغونه نشته

میکده کې مې زنځیر او زنار پریښود

زه دخپلو سادګیو قربانې شوم

چې مې لاس په کوتڼۍکې دمار کیښود

پرون راغله اوریې بل راته په زړه که

نن یې ګل راته په سوې مزار کیښود

ددې وخت ناخوالې وګوره کاوونه

په ساړه ژمې یې نوم دبهار کیښود