دسبا کوڅه کې

2020-09-21

کـوکـه دمـجـنـون شـوم،دلـیـلا کـوڅـې تـه لاړمه

څاڅکې وم،دریاب شوم،داشنا کوڅې ته لاړمه

اوښـکـه شـومـه وڅـڅـیـدم سـتـرګـو دبلبل ځینې

پـرخـه دبـهـار شـوم ، دبـیـدیـا کـوڅـې تــه لاړمــه

ګـل رانـه مـخ پـټ کـړ ، خـو اغـزیــو راتـه وخـنـدل

عـقـلـه! ورتـه ځـیـرشـه ، دادچـا کـوڅـې تـه لاړمه

تـاوه شـوه  لـه  زړه   نـه  مـې  لـمـبـه  داورنـې  نـظر

دود دسـپـیـلـنې شـوم  ،دښـکـلا کـوڅې ته لاړمه

وځـلـیـده  سـتـورې مـې پـرون دمـسـتـقبـل په مخ

راغـلـم لـ-ه پــرونــه ، دســبـــا کــوڅــې تــه لاړمــه

ووتـم دبــاغـه ، خـو غــنــچــه دیــار دزلـفــو شـوم

مات مې کړ زنځیر، داستغنا کوڅـــې تـــه لاړمه