د رڼا خبره

2020-09-21

شـــپـــــــــــه شــــوه د رڼا خبره هیره شوه

تا نه چې زما خبــــــــــــــــــــــره هېره شوه

ستا خواږه یادونه مې پــــــه زړه ووري

نور مې د هر چا خبره هېره شـــــــــــــــــوه

ورانه میکده شوه، د نیا ورانه شـــــــوه

خم نه د صهبا خبر ه هیره شــــــــــــــــــوه

ما ویل که راغــــــلـــــــه ورته وایم یې

باغ شو د غوټیو په ســـرو وینو سور

ګل نه د خندا خبره هــــیــــره شــــــــوه

هیره یې وعده کړه د سبا په نـــــــوم

ئکاري نن یې بیا خبره هیره شـــــوه

ښکاری نن یې بیا خبره هیره شــوه

پاتې منتظر یې ځلېدو ته شـــــــوم

لمر نه د ځلا خبره هـــــــیــره شـــــوه.