دیاد څلی

2020-09-21

تــــــــــــــورو تــــــــپـــو پـــــســــــې ستـــــوري  دسهــــر وړم

ســــــــــــرو لـــــمـــــــبــو تــــــه پـــر اوږو بــــانــدې وزر وړم

غــــــــړونــــــــدې راتــــــــه پــــــــــه غــــــاړه ســـتـا د مینــې

مــــــــــلا مـــــــتـــــې د مــــســـلــــم او د کــــــــافـــــــــــر وړم

پـــــــــــراوږومــــــــــې دآرمـــــــــان صــــلــــــــیــــــب راوړی

د تــــــــــومـــــــــــت کــــاڼــــۍ کــــودړي مـــې پـــر سـر وړم

پــــــــــــه کــــــــونـــــــــډۍکــــــــــې ځـــایــوم دریاب دهیلو

پـــــــــه لـــمــــنـــــــــه کــــــــې داوښــــــکـــوســـمـنـــدر وړم

ستـــــــا د یــــــــادڅـــــــلـــــی پــــه ښــــوی ښـــېـــرازه سـاتم

دزړه ګــــــــــــل ورتـــــــــــه ســــهـــــر ومـــــازیــــــــــګـر وړم

پــــــــه څــــــــــــــړۍ مــــــــۍ اور بــــلــیـــــږي لکــــه شـمـــه

تــــــــــورو شــــــپـــــوتـــــــــه څــــــراغـــــــونــــــه د باور وړم