د ګلو کاروان

2020-09-21

لـــــه غــــــرو راواوښت ، کاروان دګلو
پــــــه دښـــتــــو خپورشو ، آلوان د ګلو
پـــــه بـــــــاغ وراغ کي ،رنګونه پلوري
بــــــهــــــــــار پـــــــرانستي ،دکان دګلو
بـــــد غــونــــــي ژمي ، په اغزو وخوت
شــــاتـــــه یــــــي پریښود ، جهان د ګلو
پـــــــه زمـــــــولــو ډکو ،غوټي ټو کیږي
پـــــــه شــــپــــــولو راغي ،دوران د ګلو
غا ټولو سري کړي ، میګوني شونډي
جــــامـــــونـــــه راوړول ، جـــانــان د ګلو
وږمــــي تـــــــړلـــــي ، وری د مـــشـــکـو
عــــــطـــرونـــــه شیندي ، ګریوان دګلو
زاړه زردشـــــــت دي ، لـــمـــبــــي کرلي
کــاروان روان دي ، تـــــوفـــان د ګــلـــو؟
داځـــــل کــــــــه راغلي ، جانانه تم شه
چـــــي مـــــــي پوره شي ، ارمان د ګلو
تـــــه چـــــــي ګـــلونه ، په وربل کیږدي
پــــــــه مـــــــــا وریــــــــږي ، باران د ګلو