ګزمه

2020-09-21

د بـــاد ګــــزمــــه ده د بــاران ګـــزمــــه ده

زموږ پــه کلی د تــوفـــــان ګـــــــزمــــــه ده

بــــیــا مـــې د زړه پــــــه دي  تالا جــونګړه

د غـــــم ګـــزمـــه ده د خپـــــګان ګـــزمه ده

نــــه د ګل بــوی،نــــه د بــــلبـــل سنــــــدره

پــــــه بـــــاغ او راغ کــــــې  د حزان ګزمه ده

تـــر څــــــــو بـــــه ژاړي د اغـــیــــارو ســتـــم

زړګـــــیــه،تـــــم شــــه،د جــــانــان ګـزمه ده

پـــــــه ګلــو اوری د سکـــــروټـــــو ږلــــــــۍ

د خـــــــدای حـــــرم کــــې د شیطان ګزمه ده

ژاړي پــــه ســــــــرو سترګو نیمزالې غوټۍ

پــــــه چــــمـــــن ګـــډه د تــــــالان  ګـــزمــه ده

نـــــه مـــیکده اونــه کعــــــبــه پــــاتــې شوه

کلــــــه د "شېـــــخ"   کله   د  "خان" ګزمه ده

آلمان        ۱۹ /۵ /۱۹۹۶