دیقین په لټه

2020-09-21

ستا دستر ګو" سیپارو" کـــــې مې لوستلي

دتــــلـــپـــاتــــــې خــوږې مــــیــنې  " آیا تونه "

څه پرواده که لمو نــــــــځونه  مې" قضا" کړل

یا مې شوندې ستا په " ذکر"  ستړې نه شوې

دخپل زړه " مسجد" ســـپیڅــــلی درته ساتم

بـــــــلــــــــوم پکې داوښــــکـــــــــو څــــراغونه .

    *     *     * 

چــــــــــی دمخ " کعبه" دې ونــــــــــــیــــــــوه بــــــــــتــــــانو,

لــــــــــــــه تندي نه مې زاړه خا پـــــــــــــونـــــــــــــــــه لاړل

زه خو هسې دسجدو ســــــــــــــو داګــــــــــــر نـــــــــه یم

نه جنت غواړم نه ســــــــــــره دوزخ تـــــــــــــــــــه ژاړم

خو" روژه"  به  په " طـــــــــهــــــــــورو " ماته نه کړم

که نصیب مې شول دشونــــــــــډو" ذکــــــــاتــــونه"

دکـــــــــــو ثــــــــــــرو دپیالــــــــــو په تــــــــمـــــه نه یم ,

بس یوازې یو دیدن درځني غـــــــــــــــــــــــــواړم

خپله ورکه لټوم ستا په پــــــــــیــــــــــــــدا کــــــې

د" شــــــــــــک  " تږې د "یقین " چینې ته بیا یم

معبده مـــــــــــــــــې په خپل زړه کې جوړه کړې

پکې ستایـــــــــــــمـــــــــــــه  دمینې شنه یادونه

*       *       *             

دټول عمر عبا دت به تــــــــــــــــــــرینه ځارکړم

که یوه شيه مې منلی په ګناه کــــــــــــــــــــــړې

له رنګینو جنتونو نه به تــــــــــــیــــــــــــــــر شم

که یوه پیاله سکروټې راته راکــــــــــــــــړې

ددنیا او دعقبا پروا مې نـــــــــشـــــــــــــــــــته

ما دعشق  په پښو کې توی کړل ثوابونه

آلمان

دسمبر     /  ۱۹۹۸