د سلا م څلي

2020-09-21

زمري زړه مي  د هو سیو ستر ګو رام شو

شهسوار د لمر، د تور ي شپي غلام شو

دي رســــــــــوا کوڅي ته مه راځه زاهده

هر سپیڅلي دلته تور ،دلته بد نام شو

تــــا د مـــخ سهر ښکاره کړ، بیرته لاړي

لـــمـــر لا نــــــه و راختلي چي ماښام شو

دا خــــوتــــه یــــــي چي دنیا درپسي پلم

نـــور مــــي هــــر امید ټکي د انجام شو

پــه اوښـــلــنــو سترګو ،ستا پلونه کسم

هـــر یــــو یــــاد دي راتـه څلي د سلام شو

زه لــه هـــغـــه بــــې پــــروا مینــــه ځارشم

چي د عشق په چاره تیر له ننګ و نام شو

چـــــي لــــه نازه یې آسمان ویشته په لوټو

لــــه آســمـــانـه یــي نسکور د کبر جام شو

څـــومــــره لــنډه ده زمونږ د ژوندون منډه

چـــاتــه یو خـــام اسویلي چاته یو کام شو