دزړه غاټول

2020-09-21

نــــــــن دې جــــــانـــــان د خـــــوږو کتلو تـــــــاب نــــــــه لرم

د مستــــــــو ستـــــــــرګــــــــو اِ شـــارو ته دې ځواب نه لرم

مــــــــا دې د ستــــــر ګو په " یاسین " باندې ایمان راوړی

څـــــــــوک راتــــــــه وایــــــي چــــــې کافر یمه کتاب نه لرم

مــــــا د خـــــــو ږې ګنـــــــاه مــوجــونو  ته ځان وغور ځاوه

نــــــــــــــور لـــــــــه ګــــــــدا آسمـــــــانــه تمه د ثواب نه لرم

ستـــــــــا د تــــــــودې غېږې حــــــــرم تــــــه مې پناه راوړې

تمـــــــامـــــــه شپه در ســــــره پـــــــایمــــه شتـــاب نــــه لرم

یــــــوازې تـــــا تـــــه مــــــې مغــــــروره ککــــــــرۍ ټیټیږي

ستــــــــا لـــــه خــــــوږې مینــــــې نـــــه پرته انتخاب نه لرم

د زړه غـــــــاټــــــول مــــــې درتـــــــه راووړ، یـــاره ویې منه

دوچــــــــو شــــــاړو لاروی یمــــــه، ګــــــــلاب نــــــه لـــــرم

مـــــــــا د څپــــو پـــــه وَزَرونــــــو کـــــې وطــــــــن کړی دی

چَلــــــې نــــه نــــــه ډارېـــــږم، وېـــــره له سېـــلاب نـــــه لرم