ښکار

2020-09-21

کلونه وشول، پسرلی نه راځي،

ځمکه  بوره پاتې ده،

شړ شم چا ونه کرل.

زموږ د کلي بزګران،

                          لیندۍ په لاس،

                                        ښکار،

                                                      د کوترو کوي.

زه به د ګلو، زېړي،زېړي، غونچې،

د آشنا،

زلفوته،

له کومه،

راوړم.

 

کابل 

 

کب ۱۳۶۹