منصوره مینه

2020-09-21

بـــــلـــــــې لـــمـــبــــې دې لــــــــــــه رخــــــســــاره وځــــــــــي

دود مــــــــې د زړه لـــــــــه ســـــــــوي ښــــــــــاره وځــــــــــــي

ډیـــــــــــوې د ســــــتــــــرګـــــــو راتـــــــــــه ولـــــــــــګـــــــــو

شــــــــــپــــــــه مــــــــې د ستــــــورو لـــــه مــــداره وځــــــــي

مـــــنــــصــــــوره مــــیــــنــــه مـــې زنـــــګـــیـــــــږي پـــکــې

دعــــــــشـــــــــــق جـــــــــلــــــــوه ځــــکــــه لـــــه داره وځـــــي

زه یـــــــــم چــــــــې ســــــــوز مـــــــــې ســـریــــــنــــــده ژړوي

زمـــــــــــا نــــــــغـــــمــــــــه ده چــــــــې لــــــه تــــاره وځـــــــي

زه لــــــــــــه اولــــــــــــه، لــــــــــــــه ازلـــــــــــــه، زه یـــــــــــــم

شــــــــــورمــــــــې لـــــــه مــــستــــه لــــه هــــوښیـــاره وځي

کــــــــــــلــــــــــه اغــــــــــــزی، کـــــــلــــــــــه اروا د ګـــــــــــلـو

درنــــــــــــګ قــــــیــــــــامــــــــت مـــــــې لــــه بـــهــاره وځي