زارۍ

2020-09-21

بې شمېر ه ووژل بمو نـــــــــو او ګـــــو لېو
څه نا اهله کور بنو او څــــــــــه پــــــردیـــو


پاتې نه شو څوک چې قبر بل ته جوړ کړي
د ښــــــتې ډکې شوې په ښځو او سړیو 

هریــــــــوه ده فاتحـــــــــه خپـله اخیستې
هر  یوه ته کفن جـــــــوړ دې لــــــــه کالیو

د ا فغان د شملې پت ئې ور په ځای کړې
مخ کړې تور دپلورل شویو ګــــــوډاګـــــــیو

دا  دغلو داړې به څو پورې وې جـــــــــوړې
نور کړو  تنګ بی غیرتــــــیو ،شــــــوکماریو

د فساد او د نفاق نامـــــه کــــــــړې  ورکه
خدایه خلاص مو کړې لـــــــه ډیرو سپکاویو

چې لا نور هم اوروي بـــــــــاران د مــړینې
دیو دمرګ ئې خدایه موړ کړې په بچــــــــیو

د زړه سوز مې داسې غواړي هره ساه کې
کنډوالې ئې کړې ته جوړې له مـــــــاڼـــــیو

دغه دعا او که ښیرا ګڼې خـــــــــاونـــــــده!
دا خبره مــــــــې ده ډکـــــــه لــــــــــه زاریو