مشال

2020-09-21

د ژوندون     د  کږلیچونو    کړاوو    کې    
             د  زمان    د   حوادثو   په   څپو  کې
ستا  د مینې  د  مشال   په  رڼا  درومم    
               د احساس  او تعقل  په  تلوسو کې