څلوریزه

2020-09-21

   چې فغان ئې له نامه   خیږي   افغان دی              
              چې لمبې ئې تل له زړه خیږي افغان   دی
 چې پیدا په بده ورځ دی بدې ورځ ته

                                              چې ئې مرګ تل په کاله خیږي افغان دی