تاب

2020-09-21

اوښکې وچې مې ډېر غم کړې په لېمو  کې
ساه   مې   ووته   له   تنه په سلګو    کې


تن   مې وريت او زړه مې وچاوده   عالمه!
څوک به تاب راوړي پنځوس کاله لمبو کې؟

۲۰۰۵/۵/۱۷