د افغانانو بازار

2020-09-21

د انسان هستي ته اور شوه  ټوله  ځمکه
                                      د ژوندون پانګه د مرګ په تول شوه سپکه
د عزت او د آبرو بازار شو ګرم
                                      هر افغان نه د علاج لاره شوه ورکه