افغان

2020-09-21

چی له انس سره ملګری شــي انسان شي
چې پالنه د وطـــــــن کـــــــــی قهرمان شي


دزمري،شاهین،ګربت خوی چی څوک واخلي
د  غیرت یوه ټوټه شی او افــــــغـــــــان شي