دا څوک ده؟

2020-09-21

چېخپل کور  ،کې نا منلې،مېلمنهده

چې

اولادتهخپل،هم ،ډیرهبیګانه  ده
 

چې

بي بي ده،خوئې وېنځه،ده ګڼلې

چې

پرتهورته پښو کې زولانه ده
 

 

چې په تله دوړندواو جاهلانو

تل

ده سپکهتلل شوی،خودرنه ده
 

ده    بډایه  ، خو له

خپلهخوارهبخته

 

لوټه شوی،هېره شوې،خزانه ده
 

چې

همپت ده،همعزتده ، هم غرور ده

چې

دهډکهلهشرفه،پښتنه ده
سندریزه،له سروداو سرور ډکه

چې

ئې غلې پهمرۍکېترانه ده
د افغان د ننګ،ناموس جګه  شمله ده

پښتو ژبه

دهچېهرڅهنه خوږه ده