عادت

2020-09-21

ښادي  ده ورنه هیره  ، شو      ،غمو      سره عادت

ماتم یې عبادت ده  شو ، سلګو سره عادت

 

کاروان یې له هره ورځ له ورانو کلیو نه روان دی

ژوندی و لس مې شو ، له جنازو سره عادت

 

د سر جګول   ښکاري   چې     ګناهء کبیره      ده

نو ځکه شوو هر چاته له سجدو سره عادت

 

شیطان زمونږه لمر د تروږمۍ په نیزو وویشت

لیمه مو چیری نه شي له تیا رو سره عادت ؟

 

ټپوس یې د ګوربت  په بڼه مخ کې ورته ایښی

عالم شو اوس ددغسې دوکو   سره  عادت

 

دوران دی د تیارو زمونږ په مېنه له دیر وخته

هر یو شوو له ناکامه   نوم د شپو سره عادت

 

اوس څوک دی چې به بیل کړي سره یو له بل په زوره

 

هزاره ،اوزبک  .تاجیک    شو پښتنو سره عادت

 

۲۰۰۷/۱/۸