عمر

2020-09-21

ماشومتوب د شګو څلي وو ، باد ویووړ
ځلمیتوب  د اور بڅري وو ، باد ویووړ
د    پوخوالي   میوه شنه رانه ورسته شوه
زړښت   هم د ایرو  تلي وو ،باد   ویووړ
۲۰۰۷/۱۱/۲۷