د غر بت سوز

2020-09-21

نه   ځګېرویو   آرام   راکړ    نه     سلګیو
عمر   تریخ   کړ   راته   دې   خړو  لوګیو


شپه او ورځ له سوزه کریکې زما خېږي
غربت   وریت   کړم  تناره کې د خواريو
۲۰۰۵/۵/۱۷