د ژوند لوبه

2020-09-21


ژ و نده  !  لوګی شې چې لوګی  دې  کړمه
وخته   !   لمبه شې  ، سپیلنی دې کړمه

زه   د  وطن   د    سر    درو    ګر بت   وم
د غربت  ملک کې تور  کودی  دې  کړمه