د امتحان خاوره

2020-09-21

چېوسلهکــړي نوېجــــوړه ظــــالمان
امتحان ئـیکــــي په خــــاوره دا فغــان
خدایـــه څــله دې بیداکړودغه حال ته؟
یا مـــو وساته   یا  ورک  کړه  دا لیوان
۲۰۰۲.۱.۲