پېغور

2020-09-21

د پردیوترقدم لاندې شــــــــــــــــــــــول مــــــــــــړاوي
« دخوشحال دقـــــــــــــبر،ســـــــــــره لالـــــه ګلونه »
 
د انګرېزدپرونیو ماتوغـــــــــــــــــــــــــــــــــچ کــــــــــــې
رېزمرېزشول داکبر- امین ســــــــــــــــــــــرونـــــــــــــــه
 
په دنیا باندې  دبوش دخدايۍ غــــــــــــــــــــــــږ دی
دنمرود او دشداد هېر شول یــــــــــــــــــــــادونـــــــــــه
 
د افغان دپګړۍ ول پـــــــــــه ول خــــــــــــر څېــــــــــږي
غیرت ورک شوو په ننګ مات شول اورمیږونه
 
ټیټې سترګې،ورانه خوله او پـــــــــــته غــــــــــــاړه
پلورل شویو کړل رواج دا ټیــــــــټ دودونــــــــــــــــه
 
څنګه خوار شودمیرویس او روښـــــــــــــان بـــــرم
نن زمریو ته ګیدړچیچي غـــــــــــــــــــاښـــــــــــــونــــه