ګواښ

2020-09-21

ما بـــه داوښـــــکوډنکېنه لمبوې
ما به د ساندوپــــه سوز نهسوځوې
زه دلمبوپه تـــلکـــېســـورسمندر
مــــا به  د څرې  په اور نـــه ویــــروې
زه دیـــرغــــلاود بـــریــــوستـــــــړي
مـــا بــــهدجنـــــګ ډګرته نه هڅوې
زه دلــوټ شـــويســـرمنــزل لاروی
ما بهدجـلپه ځــــلانــــه غـــولـــوې
زه دسجــدواوپــرستـــش نهبـــیـزار
مـــا بـــه دچـــاپـــښـــوتـــه نه ټیټوې
زه د تــقدیـــرلېـــکوته اوردنیستۍ
ما به په دغـــولـــومــــونـــه بــندوې
زه داجـــل پــــه کــالـه چغه د مــــرګ
ما به د مرګ په قاصــد نه ګواښوې
زه پـــه څپــــانـــده سمنــدرکېماڼو
ما به په زوږ دنسیـــم نـــه تخـــــنوې
زه مېد ژوندڅراغ ته اور لټـــــــــوم
لکه نړۍ ځانته لـــویکـورلــــــــټوم
۲۰۰۲.۷.۱۲